Polityka prywatności

Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468176, NIP 9910374736, REGON 160105918, prowadząc sklep internetowy pod adresem : www.shop.lellek.pl (zwany dalej „sklep internetowy”), zbiera dane osobowe swoich Klientów oraz osób odwiedzających stronę i jest administratorem w/w danych. Poniższe zapisy Polityki prywatności uściślają zakres, sposób i cel przetwarzania danych.

Klient w celu usprawnienia realizacji przyszłych transakcji oraz dostępu do dodatkowych usług (np. śledzenie przesyłki, historii zamówień, przeglądanie zawartości koszyka) jest proszony o założenie indywidualnego konta w sklepie internetowym. W tym celu Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • hasło

Podczas zakładania konta Klient winien zaakceptować warunki Regulaminu sklepu internetowego.

Zarejestrowani Klienci mogą korzystać ze swojego konta logując się za każdym razem przy użyciu:

 • adresu e-mail
 • hasła.

W celu uzyskania dostępu do usługi NEWSLETTER Klient proszony jest o akceptację zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu oraz o podanie:

 • adresu e-mail

 W celu dokonania transakcji zakupu oraz zlecenia realizacji dostawy zamówionego w sklepie internetowym towaru Klient zobowiązany jest do akceptacji zapisów niniejszej Polityki prywatności, Polityki cookies, Regulaminu sklepu internetowego oraz do podania (formularz „Informacje rozliczeniowe”) poniższych danych:

 • imię
 • nazwisko
 • pełna nazwa firmy
 • adres dostawy (ulica i nr domu, miasto, kod pocztowy, województwo, państwo)
 • adres e-mail
 • nr NIP firmy
 • telefon
 • fax.

Chcąc skontaktować się ze sklepem internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, komunikatora Skype, GG lub formularza kontaktowego Klient jest proszony o podanie następujących danych:

 • imię
 • adres e-mail
 • telefon
 • indywidualny numer zamówienia.

System wykorzystując pliki cookies automatycznie rejestruje następujące dane osób przeglądających zasoby sklepu internetowego:

 • IP użytkownika
 • nazwa domeny
 • typ przeglądarki
 • typ systemu operacyjnego
 • ustawienia i personalizacja interfejsu użytkownika
 • historia przeglądanych witryn.

Każdy Klient posiadający konto w sklepie internetowym ma możliwość wglądu do swoich danych, ich edycji oraz usunięcia. Dane Klientów podane w formularzu „Informacje rozliczeniowe” będą wykorzystywane w celu realizacji umowy zawartej między Klientem a Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k., w tym jej udokumentowania, monitorowania procesu płatności (w tym zlecenia obciążenia karty kredytowej) i realizacji usługi dostawy towaru oraz w celach promocyjnych, marketingowych, statystycznych, realizowania wszelkich działań posprzedażowych oraz prowadzenia badań satysfakcji Klienta.

Administrator, za zgodą Klienta, udostępnia zgromadzone dane osobowe w w/w celach podmiotom świadczącym usługi powiązane z działalnością Administratora, w tym Volkswagen Group Polska z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 oraz firmom powiązanym kapitałowo z Administratorem.

Administrator danych osobowych w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) może przekazać dane swoich Klientów organom legitymującym się uprawnieniami do żądania ich przekazania.

Każdy Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, usunięcia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przekazywania tych danych innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia indywidualnego konta klienta i złożenia zamówienia oraz zakupu towaru.

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies) –  zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Firma Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów powyższej polityki prywatności. Wszelkie zmiany będą aktualizowane na niniejszej stronie.