Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu, danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe Lellek Shop (dalej Użytkownik). Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszego sklepu.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności znajdują się również informację o tym, jakie przysługują prawa Użytkownikom.

Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre tylko kwestie. Uszczegółowieniem niniejszej polityki jest regulamin Lellek Shop oraz klauzule informacje, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji korzystania z Lellek Shop czy subskrypcji (newsletter) i formularzy kontaktowych.

Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest rozporządzenie ogólne RODO tj.: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

Dane kontaktowe:

Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468176, NIP 9910374736, REGON 160105918, prowadząc sklep internetowy pod adresem : www.shop.lellek.pl (zwany dalej „sklep internetowy”), zbiera dane osobowe swoich Klientów oraz osób odwiedzających stronę i jest administratorem w/w danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k.:

E-mail: iod@lellek.com.pl

Adres: Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, z dopiskiem „IOD”.

Poniższe zapisy Polityki prywatności uściślają zakres, sposób i cel przetwarzania danych.

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie poniższymi zasadami:

 1. Dane osobowe są zbierane jedynie w minimalnym zakresie, koniecznym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 2. Cele dla których zbieramy dane osobowe są jasno przedstawione i są zgodne z przepisami prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami
 3. Pilnujemy aktualności i poprawności danych osobowych oraz bezzwłocznie odpowiadamy na każdy wniosek o sprostowanie czy aktualizację danych.
 4. Wykonujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 6. Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 7. Dane osobowe są chronione przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 8. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom, następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w bezpieczny sposób, umownie zabezpieczony.

Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników, Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp.k. wykonuje prawa Użytkowników wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). W myśl powyższego Użytkownik ma prawo do:

 1. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 2. żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo dostępu do danych, tj. masz prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
 7. prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można przesłać mailowo na adres: iod@lellek.com.pl, lub pisemnie na adres Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, z dopiskiem „IOD”.

Każdy wniosek zostanie spełniony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, a taka informacja zostanie niezwłocznie przekazana do Użytkownika. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.

Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Wdrożone procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa oraz zobowiązujemy się do uwzględnienia:

a) poufności – chronimy dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

b) integralności – chronimy dane przed nieuprawnioną modyfikacją,

c) dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu przetwarza dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać danych w sposób niezgodny z tymi celami. Administrator informuje każdorazowo o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Twojej zgody z naszej strony internetowej tj. sklep internetowy, czy formularze kontaktowe.

Użytkownik w celu usprawnienia realizacji przyszłych transakcji oraz dostępu do dodatkowych usług (np. śledzenie przesyłki, historii zamówień, przeglądanie zawartości koszyka) jest proszony o założenie indywidualnego konta w sklepie internetowym. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • hasło

Podczas zakładania konta Użytkownik winien zaakceptować warunki Regulaminu sklepu internetowego.

Zarejestrowani Użytkownicy mogą korzystać ze swojego konta logując się za każdym razem przy użyciu:

 • adresu e-mail
 • hasła.

W celu uzyskania dostępu do usługi NEWSLETTER Użytkownik proszony jest o akceptację zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu oraz o podanie:

 • adresu e-mail

W celu dokonania transakcji zakupu oraz zlecenia realizacji dostawy zamówionego w sklepie internetowym towaru Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji zapisów niniejszej Polityki prywatności, Polityki cookies, Regulaminu sklepu internetowego oraz do podania (formularz „Informacje rozliczeniowe”) poniższych danych:

 • imię
 • nazwisko
 • pełna nazwa firmy
 • adres dostawy (ulica i nr domu, miasto, kod pocztowy, województwo, państwo)
 • adres e-mail
 • nr NIP firmy
 • telefon
 • fax.

Chcąc skontaktować się ze sklepem internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, komunikatora Skype, GG lub formularza kontaktowego Użytkownik jest proszony o podanie następujących danych:

 • imię
 • adres e-mail
 • telefon
 • indywidualny numer zamówienia.

System wykorzystując pliki cookies automatycznie rejestruje następujące dane osób przeglądających zasoby sklepu internetowego:

 • IP użytkownika
 • nazwa domeny
 • typ przeglądarki
 • typ systemu operacyjnego
 • ustawienia i personalizacja interfejsu użytkownika
 • historia przeglądanych witryn.      

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie zgoda Użytkownika może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Administrator nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynika z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny).

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego pod tym linkiem bądź poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami – musimy jednak uprzedzić, iż wycofanie zgody pociąga za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie newslettera. Informujemy również, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek o wycofanie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma, od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.

W przypadku posiadania przez Administratora danych osobowych na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

Administrator, za zgodą Użytkownika, udostępnia zgromadzone dane osobowe w w/w celach podmiotom świadczącym usługi powiązane z działalnością Administratora, w tym Volkswagen Group Polska z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 oraz firmom powiązanym kapitałowo z Administratorem.

Administrator danych osobowych może przekazać dane swoich Uzytkowników organom legitymującym się uprawnieniami do żądania ich przekazania.

Możemy udostępnić dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku,  call center.

Auto Lellek Group sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informować stosownym komunikatem na stronie internetowej sklepu.

Strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies) –  zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Firma Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów powyższej polityki prywatności. Wszelkie zmiany będą aktualizowane na niniejszej stronie.