Regulamin

(Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. znajduje się tutaj

 

 Regulaminu sklepu internetowego LELLEK Shop


Obowiązuje od dnia 15.01.2014 r. do dnia 25.12.2014 r.

 

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy Lellek Shop, działający pod adresem www.shop.lellek.pl jest własnością Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sławicach (49-120) przy ulicy Opolskiej 2c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468176, NIP 991-037-47-36, REGON 160105918, z kapitałem zakładowym 100 000 PLN opłaconym w całości.

 I.              Oferta sklepu Lellek Shop. Zawarcie umowy sprzedaży.

1.      Sklep internetowy Lellek Shop umożliwia Klientom:
a)    składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym Lellek Shop i zawierania umów sprzedaży na odległość.
b)     uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym Lellek Shop oraz w salonach sprzedaży Lellek Group.
2.     Lellek Shop nie udostępnia informacji o numerach części, ani nie sprawdza historii pojazdów.
3.   Oferta prezentowana na stronie sklepu internetowego Lellek Shop, nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jest wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
4.    Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia przez Lellek Shop oferty zakupu złożonej przez Klienta (osoby zainteresowanej zawarciem umowy sprzedaży). Złożenie oferty przez Klienta następuje poprzez złożenia zamówienia w sposób określony w pkt II. 

II.              Zamówienia

1.    Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem koszyka (formularza zamówień) na stronie sklepu Lellek Shop, poprzez e-mail wysłany na adres sklepu: shop@lellek.com.pl oraz za pośrednictwem komunikatora internetowego Gadu-Gadu. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
2.      Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
3.    Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje e-mail potwierdzający odebranie złożonej oferty (zamówienia). Wiadomość ta nie stanowi jeszcze oświadczenia o przyjęciu oferty. Po weryfikacji treści złożonej oferty Klient otrzyma informację elektroniczną o przyjęciu lub nie przyjęciu przez Lellek Shop złożonej oferty (zamówienia). Otrzymanie wiadomości elektronicznej przez Klienta o przyjęciu oferty (zamówienia) przez Lellek Shop stanowi przyjęcie oferty przez Lellek Shop w rozumieniu kodeksu cywilnego; z chwilą otrzymania informacji o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
4.   Zamiast informacji elektronicznej, o której mowa powyżej, w celu zawarcia umowy sprzedaży Lellek Shop może skontaktować się z Klientem w inny sposób celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia. W takim przypadku do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po dokonaniu zgodnych ustaleń pomiędzy Lellek Shop a Klientem.
 
III.              Ceny

1.      Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Lellek Shop są wyrażone w złotych polskich (PLN) jako cena netto wraz z podatkiem VAT (cena brutto). Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki.
2.      W sklepie internetowym Lellek Shop stosowane są następujące kategorie cenowe:
a)     cena detaliczna – standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług
b)     cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy Lellek Shop.
3.      Rabaty nie są dostępne przy płatności za produkt kartą płatniczą.
4.      Ceny w salonach Lellek Group mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego Lellek Shop.
5.      Lellek Shop zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Lellek Shop, bądź wprowadzania w nich zmian.
6.      Koszty (dostawy) wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży (stanowi element oferty składanej przez Sklep, akceptowanej przez Klienta). Informacje na temat kosztów wysyłki dostępne są także na stronie sklepu Lellek Shop.
 
IV.              Dostawa

1.       Ogólne zasady
1.1.    Lellek Shop dostarcza Klientowi towar zamówiony w sklepie internetowym za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej S.A.
1.2.    Lellek Shop dostarcza towar zamówiony w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.    Lellek Shop realizuje przesyłki tylko na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4.    Klient określa miejsce dostawy w formularzu Zamówienia.
1.5.    Lellek Shop dostarcza towar zamówiony wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT albo paragonu i informacją wymaganą przy zawarciu umowy na odległość. W razie braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

2.      Czas dostawy
2.1.    Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
2.2.   Na termin otrzymania przesyłki składa się:
a)      czas realizacji zamówienia, tj. kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki
b)      przewidywany czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
2.3.   W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu,
2.4.   Gdy zamówienie zostanie złożone do godz. 15:00 w dniu roboczym i obejmuje towar znajdujący się w magazynach sklepu, Lellek Shop dołoży wszelkich starań, aby dostawa towarów nastąpiła następnego dnia roboczego między godziną 9:00 a 17:00. Natomiast gdy zamówienie zostanie złożone po godz. 15:00 lub w dniu innym niż dzień roboczy i obejmuje towar znajdujący się w magazynach sklepu, Lellek Shop dołoży wszelkich starań, aby dostawa produktów nastąpiła drugiego dnia roboczego między godziną 9:00 a 17:00.
2.5.   Gdy zamówienie zostanie złożone do godz. 15:00 w dniu roboczym i obejmuje towar, którego istnieje konieczność sprowadzenia spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Lellek Shop dołoży wszelkich starań, aby dostawa towarów nastąpiła w ciągu dziesięciu dni roboczych między godziną 9:00 a 17:00. Natomiast gdy zamówienie zostanie złożone po godz. 15:00 lub w dniu innym niż dzień roboczy i obejmuje towar, którego istnieje konieczność sprowadzenia spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Lellek Shop dołoży wszelkich starań, aby dostawa produktów nastąpiła ciągu jedenastu dni roboczych między godziną 9:00 a 17:00.

3.      Odbiór dostawy
3.1.    Po wydaniu towaru przez kuriera Klient powinien sprawdzić, czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany towar jest zgodny z zamówieniem.
3.2.   W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór towaru.
3.3.   W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia towaru lub ewentualnych ubytków Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Lellek Shop zaleca sporządzić protokół szkodowy.
 
4.      Nieobecność osoby uprawnionej do odbioru dostawy, inne przyczyny niedostarczenia towarów
4.1    W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do odbioru zamówienia, we wskazanym powyżej przedziale godzinowym, kurier podejmie ponowną próbę dostawy zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tego kuriera, które znajdują się na stronie sklepu Lellek Shop.
4.2    Jeżeli, mimo podjęcia próby ponownego dostarczenia towaru, dostawa zamówienia okaże się niemożliwa, zamówienie nie zostanie dostarczone, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Lellek Shop kosztów dostawy.
4.3    Jeżeli, mimo obecności osoby uprawnionej, niezasadnie odmawia ona przyjęcia towaru, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia zamówienia i zastosowanie znajdzie punkt 4.2 powyżej.
5.      W przypadkach opisanych w niniejszym punkcie 4 Lellek Shop ma prawo do nie przyjmowania w przyszłości innych zleceń od Klienta.

V.              Formy płatności

1.      Za zamówienia można zapłacić w następujący sposób:
a)     płatność za pobraniem: opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki,
b)     płatność przelewem: przelew dokonywany jest na rachunek banku

      PEKAO S.A. I O/ Opole nr 04 1240 3103 1111 0010 5082 6682
      Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Opolska 2c, 49-120 Sławice
      w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia
 
Płatność za zamówienie następuje przed rozpoczęciem realizacji umowy sprzedaży przez Lellek Shop, a po jej zawarciu i powinna być dokonana w dniu zawarcia umowy sprzedaży; Lellek Shop uprawniony jest do wstrzymania się ze swoim świadczeniem do chwili wpływu zapłaty za towar na ww. rachunek bankowy. W przypadku niedokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Klient zostanie wezwany do dokonania zapłaty w terminie dodatkowym pod rygorem odstąpienia przez Lellek  Sklep od umowy sprzedaży,
c)     płatność e-przelewem: tj. za pośrednictwem strony internetowej (PayU), która przekierowuje na stronę internetową banku kupującego umożliwiając bezpośrednią płatność,
d)     płatność w siedzibie spółki kartą płatniczą lub gotówką (w przypadku odbioru osobistego).
2.      W przypadku, gdy dokonana płatność za zamówienie będzie niższa od kwoty należnej, wynikającej z zawartej umowy sprzedaży, Lellek Shop wstrzyma się z realizacją umowy i poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie przekazane zostanie do realizacji po dokonaniu zapłaty całej umówionej ceny i kosztów przesyłki. Zapis niniejszy dotyczy umów, w których strony umówiły się na płatność z góry.
3.      W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, Lellek Shop niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr rachunku bankowego, na który możliwy będzie zwrot powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymania informacji o numerze rachunku bankowego od Klienta.
4.      Lellek Shop może ustalić z Klientem inne, szczegółowe warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Lellek Shop jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą sprzedaży.
5.      Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 12 000 PLN dla DPD, 5000 PLN w przypadku paczkomatów. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa w/w kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z Klientem.
 
VI.           Zwrot towaru przez konsumenta

1.       Każdy Klient, który zawarł z Lellek Shop umowę na odległość w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 1225), będący konsumentem, może od tej umowy odstąpić, bez podania przyczyny składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od dnia odebrania towaru, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia.
2.      Do zachowania terminu 10 dniowego wystarczy wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Lellek Shop (shop@lellek.com.pl) oraz oryginału podpisanego oświadczenia pocztą na adres Lellek Shop, ul. Opolska  2c, 49-120 Sławice przed upływem tego terminu. Formularz oświadczenia dostępny jest również na stronie Sklepu.
3.      Po złożeniu oświadczenia, o którym mowa powyżej, należy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, odesłać towar. W tym samym terminie Lellek Shop, w przypadku uwzględnienia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i po otrzymaniu zwracanego towaru, zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej ceny sprzedaży.
4.      Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu i powinien być w miarę możliwości zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Dopuszczalna jest jednak sytuacja, w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością, z zastrzeżeniem pkt.6 ust. a.  Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.
5.      Towar odsyłany jest przez Klienta do Lellek Shop na koszt Klienta.
6.      Zgodnie z ustawą wymienioną w pkt 1. prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach:
a)     dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania (m.in. nośniki z mapami do systemów nawigacji satelitarnej, nośniki USB (PenDrive), sterowniki układów napędowych;
b)      towarów i świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą.
7.      W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3 i 4, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
8.       Lellek Shop nie stosuje polityki towarów zastępczych.

VII.        Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego Lellek Shop

1.       Wszelkie towary dostępne w Lellek Shop pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone się do montażu w warsztatach specjalistycznych.
2.      Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu za pośrednictwem Lellek Shop.
3.      Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Lellek Shop w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a)     niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu;
b)     wad fabrycznych.
4.      Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, powinien być wysłany do Sklepu na koszt Klienta, w przypadku uwzględnienia roszczeń zgłaszanych przez Klienta, poniesiony przez niego koszt wysyłki towaru do Sklepu zostanie Klientowi zwrócony. Sklep nie przyjmuje przesyłek, gdzie koszty przesyłki płatne są przez adresata przy odbiorze, tj. za popraniem. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania
5.      Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Lellek Shop wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego „formularz reklamacyjny”, znajdującego się na stronie www Sklepu. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji.
6.      W przypadku gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
7.      Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową z nadanym numerem jego reklamacji. Numer reklamacji należy umieścić na liście przewozowym w polu „UWAGI”, lub w widocznym miejscu na przesyłce.
8.   Towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to części elektronicznych i wrażliwych jak czujniki, sterowniki, przekaźniki itd.).
9.      Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
10.     Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. W przypadku nie wypełnienia formularza reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 1, do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.
11.      Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta).
12.      W przypadku ich braku Lellek Shop rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w Lellek Shop.
13.      Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Lellek Shop przesyłki z reklamowanym towarem.
14.     Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.
15.      W przypadku uznania reklamacji przez Lellek Shop, reklamowany towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Lellek Shop zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaproponuje inne, dostępne w Lellek Shop towary.
16.      Lellek Shop zobowiązuje się po zakończeniu procedury reklamacyjnej do niezwłocznego odesłania towaru Klientowi na koszt Lellek Shop.
17.      Roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) – nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badania diagnostyczne, etc.
18.      Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów pojazdu.
19.      Gwarancja czy prawo odstąpienia nie obowiązują jeśli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
 
VIII.              Uszkodzenia i braki w transporcie.

1.       W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. w szczególności zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. Kopię lub skan protokołu szkody Klient przesyła do Lellek Shop (shop@lellek.com.pl; ul. Opolska 2c, 49-120 Sławice).
2.      O w/w sytuacji proszę powiadomić Lellek Shop za pomocą wiadomości e-mail pod adresem shop@lellek.com.pl lub telefonicznie +48 77 400 70 32 najpóźniej w ciągu 24 godzin, podając numer zamówienia w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
3.      W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu prosimy o kontakt z kurierem (DPD) celem spisania protokołu szkody. Kopię lub skan protokołu szkody Klient przesyła do Lellek Shop (shop@lellek.com.pl; ul. Opolska 2c, 49-120 Sławice).
4.      W przypadku gdy doręczona przesyłka nie była kompletna prosimy o pilny kontakt ze Sklepem (najpóźniej w ciągu 24 godzin) za pomocą wiadomości e-mail pod adresem shop@lellek.com.p lub telefonicznie +48 77 400 70 32.
5.      W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym i uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek płatnych za pobraniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzenia wartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa, w szczególności nie wyłącza uprawnienia do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową czy rękojmi. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

IX.                 Dane osobowe

1.       Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926) informujemy, iż dane osobowe Klientów Lellek Shop są przechowywane i przetwarzane w zbiorze danych osobowych prowadzonych przez Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sławicach 49-120, przy ulicy Opolskiej 2 c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468176, NIP 9910374736, REGON 160105918. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w następujących celach:
a)     w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia w Lellek Shop przez Klienta,
b)     w związku z rejestracją konta w Lellek Shop,
c)     w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy,
d)     dla potrzeb technicznych, statystycznych i referencyjnych,
e)     badania satysfakcji klienta,
oraz jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu:
a)      informowania o nowych produktach, usługach,
b)     marketingu i promocji produktów i usług podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora Danych,
c)     aktualizacji bazy danych,
d)     realizacji wszelkich działań posprzedażowych na zasadach określonych przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
2.      Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, uzupełnienia uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie Lellek Shop (www.shop.lellek.pl) w zakładce „Moje Konto” – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, które należy zgłosić do Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sławicach 49-120, przy ulicy Opolskiej 2c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468176, NIP 9910374736, REGON 160105918 w formie pisemnej.
3.      Lellek Shop zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nie udostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

X.              Postanowienia końcowe

1.      Lellek Shop ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
2.      Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami poglądowymi producentów – mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
3.      Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu.
4.      Lellek Shop na żądanie Klienta udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
5.      Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
6.      Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r Nr 22 poz. 271 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141 poz. 1176 z poźn. zm.).
7.      Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
8.     Lellek Shop zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Klientowi, z zastrzeżeniem ust. 10.
9.     Lellek Shop zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Lellek Shop pod adresem http://shop.lellek.pl/regulamin oraz bezpośrednie poinformowanie Klienta drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
10.    Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej Lellek Shop.
11.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zgodnie z ust. są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
12.   W przypadku określonym w ust. 9 Klient ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Lellek Shop (shop@lellek.com.pl). Zaniechanie poinformowania Lellek Shop oznacza, że Klient zaakceptował zmieniony Regulamin.
13.   Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.