Regulaminu sklepu internetowego LELLEK Shop

 

Obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku 

 

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy Lellek Shop, działający pod adresem www.shop.lellek.pl jest własnością Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu (45-960) przy ulicy Opolskiej 2c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468176, NIP 991-037-47-36, REGON 160105918, z kapitałem zakładowym 100 000 PLN opłaconym w całości.
tel. +48 77 400 70 32,  e-mail adres:  shop@lellek.com.pl

 I.              Oferta sklepu Lellek Shop. Zawarcie umowy sprzedaży.

1.     Administratorem Lellek Shop jest Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu (45-960) przy ulicy Opolskiej 2c.

2.  Sklep internetowy Lellek Shop umożliwia Klientom:
a)    składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym Lellek Shop i zawierania umów sprzedaży na odległość.

b)     uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym Lellek Shop oraz w salonach sprzedaży Lellek Group.

3.     Lellek Shop nie udostępnia informacji o numerach części, ani nie sprawdza historii pojazdów.
4.   Oferta prezentowana na stronie sklepu internetowego Lellek Shop, nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jest wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
5.    Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia przez Lellek Shop oferty zakupu złożonej przez Klienta (osoby zainteresowanej zawarciem umowy sprzedaży). Złożenie oferty przez Klienta następuje poprzez złożenia zamówienia w sposób określony w pkt II. 

6. Korzystanie z Lellek Shop możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internetowych, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:

a) przeglądarka Google Chrome, Internet Explorer (wersja 9 i wyżej), Mozilla Firefox,

b) rozdzielczość: optymalna 1024x768,

c) system operacyjny: Ms Windows, Mac OS, Android,

d) wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb,

 

II. Korzystanie ze strony internetowej Lellek Shop

 

1.   Korzystanie i rejestracja w Lellek Shop są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania z Lellek Shop jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.

2.   Lellek Shop zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.

3.   Lellek Shop uprawiony jest do okresowego wyłączenia dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyny.

4.   Korzystanie z Lellek Shop odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta. Lellek Shop nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Sklepu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w pkt. I.2.

5.   Lellek Shop nie odpowiada w szczególności za:

a)     jakiekolwiek szkody Klienta spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,

b)     treści reklam umieszczanych w ramach sklepu,

c)     spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu,

d)     przerwy w funkcjonowaniu Lellek Shop zaistniałe z przyczyn niezależnych od Lellek Shop, w szczególności z przyczyn technicznych takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.

e)     szkody spowodowane przez działanie użytkowania niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Lellek Shop,

f)      szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych w Lellek Shop,

6.   Lellek Shop wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak: spam, wirusy, konie trojańskie, ataki hakerskie.

7.   Lellek Shop podejmie działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w pkt. 6 zagrożeń, w szczególności przez:

a)     kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich,

b)     przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

 

 

III.              Zamówienia

 

1.    Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem koszyka (formularza zamówień) na stronie sklepu Lellek Shop, poprzez e-mail wysłany na adres sklepu: shop@lellek.com.pl oraz za pośrednictwem komunikatora internetowego Gadu-Gadu. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
2.    Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

3.    Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje e-mail potwierdzający odebranie złożonej oferty (zamówienia). Wiadomość ta nie stanowi jeszcze oświadczenia o przyjęciu oferty. Po weryfikacji treści złożonej oferty Klient otrzyma informację elektroniczną o przyjęciu lub nie przyjęciu przez Lellek Shop złożonej oferty (zamówienia). Otrzymanie wiadomości elektronicznej przez Klienta o przyjęciu oferty (zamówienia) przez Lellek Shop stanowi przyjęcie oferty przez Lellek Shop w rozumieniu kodeksu cywilnego; z chwilą otrzymania informacji o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4.   Zamiast informacji elektronicznej, o której mowa powyżej, w celu zawarcia umowy sprzedaży Lellek Shop może skontaktować się z Klientem w inny sposób celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia. W takim przypadku do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po dokonaniu zgodnych ustaleń pomiędzy Lellek Shop a Klientem.

 

IV.              Ceny


1.      Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Lellek Shop są wyrażone w złotych polskich (PLN) jako cena netto wraz z podatkiem VAT (cena brutto). Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki.
2.      W sklepie internetowym Lellek Shop stosowane są następujące kategorie cenowe:
a)     cena detaliczna – standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług
b)     cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy Lellek Shop.
3.      Rabaty nie są dostępne przy płatności za produkt kartą płatniczą.
4.      Ceny w salonach Lellek Group mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego Lellek Shop.
5.      Lellek Shop zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Lellek Shop, bądź wprowadzania w nich zmian.
6.      Koszty (dostawy) wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży (stanowi element oferty składanej przez Sklep, akceptowanej przez Klienta). Informacje na temat kosztów wysyłki dostępne są także na stronie sklepu Lellek Shop.
 

V.              Dostawa


1.       Ogólne zasady
1.1.    Lellek Shop dostarcza Klientowi towar zamówiony w sklepie internetowym za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej S.A.
1.2.    Lellek Shop dostarcza towar zamówiony w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.    Lellek Shop realizuje przesyłki tylko na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4.    Klient określa miejsce dostawy w formularzu Zamówienia.
1.5.    Lellek Shop dostarcza towar zamówiony wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT albo paragonu i informacją wymaganą przy zawarciu umowy na odległość. W razie braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

 

2.      Czas dostawy
2.1.    Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2.2.   Na termin otrzymania przesyłki składa się:

a)      czas realizacji zamówienia, tj. kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki
b)      przewidywany czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
2.3.   W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu,
2.4.   Gdy zamówienie zostanie złożone do godz. 15:00 w dniu roboczym i obejmuje towar znajdujący się w magazynach sklepu, Lellek Shop dołoży wszelkich starań, aby dostawa towarów nastąpiła następnego dnia roboczego między godziną 9:00 a 17:00. Natomiast gdy zamówienie zostanie złożone po godz. 15:00 lub w dniu innym niż dzień roboczy i obejmuje towar znajdujący się w magazynach sklepu, Lellek Shop dołoży wszelkich starań, aby dostawa produktów nastąpiła drugiego dnia roboczego między godziną 9:00 a 17:00.
2.5.   Gdy zamówienie zostanie złożone do godz. 15:00 w dniu roboczym i obejmuje towar, którego istnieje konieczność sprowadzenia spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Lellek Shop dołoży wszelkich starań, aby dostawa towarów nastąpiła w ciągu dziesięciu dni roboczych między godziną 9:00 a 17:00. Natomiast gdy zamówienie zostanie złożone po godz. 15:00 lub w dniu innym niż dzień roboczy i obejmuje towar, którego istnieje konieczność sprowadzenia spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Lellek Shop dołoży wszelkich starań, aby dostawa produktów nastąpiła w ciągu jedenastu dni roboczych między godziną 9:00 a 17:00.


3.      Odbiór dostawy
3.1.    Po wydaniu towaru przez kuriera Klient powinien sprawdzić, czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany towar jest zgodny z zamówieniem.
3.2.   W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór towaru.
3.3.   W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia towaru lub ewentualnych ubytków Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Lellek Shop zaleca sporządzić protokół szkodowy.
 

4.      Nieobecność osoby uprawnionej do odbioru dostawy, inne przyczyny niedostarczenia towarów
4.1    W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do odbioru zamówienia, we wskazanym powyżej przedziale godzinowym, kurier podejmie ponowną próbę dostawy zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tego kuriera, które znajdują się na stronie sklepu Lellek Shop.
4.2    Jeżeli, mimo podjęcia próby ponownego dostarczenia towaru, dostawa zamówienia okaże się niemożliwa, zamówienie nie zostanie dostarczone, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Lellek Shop kosztów dostawy.
4.3    Jeżeli, mimo obecności osoby uprawnionej, niezasadnie odmawia ona przyjęcia towaru, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia zamówienia i zastosowanie znajdzie punkt 4.2 powyżej.
4.4.      W przypadkach opisanych w niniejszym punkcie 4 Lellek Shop ma prawo do nie przyjmowania w przyszłości innych zleceń od Klienta.

 

VI.              Formy płatności


1.      Za zamówienia można zapłacić w następujący sposób:
a)     płatność za pobraniem: opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki,
b)     płatność przelewem: przelew dokonywany jest na rachunek banku

 

      PEKAO S.A. I O/ Opole nr 04 1240 3103 1111 0010 5082 6682

      Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Opolska 2c, 45-960 Opole

      w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia

 

Płatność za zamówienie następuje przed rozpoczęciem realizacji umowy sprzedaży przez Lellek Shop, a po jej zawarciu i powinna być dokonana w dniu zawarcia umowy sprzedaży; Lellek Shop uprawniony jest do wstrzymania się ze swoim świadczeniem do chwili wpływu zapłaty za towar na ww. rachunek bankowy. W przypadku niedokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Klient zostanie wezwany do dokonania zapłaty w terminie dodatkowym pod rygorem odstąpienia przez Lellek  Sklep od umowy sprzedaży,
c)     płatność e-przelewem: tj. za pośrednictwem strony internetowej (PayU), która przekierowuje na stronę internetową banku kupującego umożliwiając bezpośrednią płatność,
d)     płatność w siedzibie spółki kartą płatniczą lub gotówką (w przypadku odbioru osobistego).
2.      W przypadku, gdy dokonana płatność za zamówienie będzie niższa od kwoty należnej, wynikającej z zawartej umowy sprzedaży, Lellek Shop wstrzyma się z realizacją umowy i poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie przekazane zostanie do realizacji po dokonaniu zapłaty całej umówionej ceny i kosztów przesyłki. Zapis niniejszy dotyczy umów, w których strony umówiły się na płatność z góry.
3.      W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, Lellek Shop niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr rachunku bankowego, na który możliwy będzie zwrot powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o numerze rachunku bankowego od Klienta.
4.      Lellek Shop może ustalić z Klientem inne, szczegółowe warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Lellek Shop jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą sprzedaży.
5.      Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 12 000 PLN dla DPD, 5000 PLN w przypadku paczkomatów. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa w/w kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z Klientem.
6. Lellek Shop nie wymaga od Klienta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych celem zabezpieczenia wykonania umowy.

 

VII.           Odstąpienie od umowy przez konsumenta

                                               
1.    
   Każdy Klient, który zawarł z Lellek Shop umowę na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), będący konsumentem, może od tej umowy odstąpić, w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2.       Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta odebrała towar.

3.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Lellek Shop  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu tutaj.

4.       Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy:

a)  wysłanie jednoznacznego, podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą na adres Lellek Shop, ul. Opolska 2c, 45-960 Opole, lub

b) wypełnienie online formularza o odstąpieniu od umowy, który znajduje się tutaj, lub

c) złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na stronie internetowej Lellek Shop, które można złożyć tutaj

5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 5 b) i c) Lellek Shop niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres mailowy wskazany w oświadczeniu.

6.       Klient, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar do Lellek Shop, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

7.       Towar odsyłany jest przez Klienta do Lellek Shop na koszt Klienta. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Jedynie w przypadku gdyby ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą, np. z powodu wymiarów, Lellek Shop zobowiązuje się do odebrania towaru na swój koszt.

8.       W przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.       Towar powinien być w miarę możliwości zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Dopuszczalna jest jednak sytuacja, w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością, z zastrzeżeniem pkt. 14 ust. b.  Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.

10.      W przypadku uwzględnienia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Lellek Shop zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klient a płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Lellek Shop), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Lellek Shop został poinformowany przez Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.       Lellek Shop może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Lellek Shop dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.       W przypadku odstąpienia od umowy, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. Klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
13.      Zgodnie z ustawą wymienioną w pkt. 1 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)      w której przedmiotem  świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (m.in. nośniki z mapami do systemów nawigacji satelitarnej, nośniki USB (PenDrive), sterowniki układów napędowych).

14.       Lellek Shop nie stosuje polityki towarów zastępczych

 

VIII.        Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego Lellek Shop

 

1.       Wszelkie towary dostępne w Lellek Shop pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone się do montażu w warsztatach specjalistycznych.

2.      Lellek Shop zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru niezwierającego wad.

 

A) Warunki Reklamacji

1.      Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Lellek Shop w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wady fizycznej.

2.      Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, powinien być wysłany do Sklepu na koszt Lellek Shop. Zgłoszona wada fizyczna towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania
3.      Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Lellek Shop wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego „formularz reklamacyjny”, znajdującego się na stronie www Sklepu. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się tutaj.
4.      W przypadku gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
5.      Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową z nadanym numerem jego reklamacji. Numer reklamacji należy umieścić na liście przewozowym w polu „UWAGI”, lub w widocznym miejscu na przesyłce.
6.   Towar, w miarę możliwości, powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to części elektronicznych i wrażliwych jak czujniki, sterowniki, przekaźniki itd.).
7.      Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
8.     Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. W przypadku nie wypełnienia formularza reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 5, do towaru należy dołączyć pisemną informację, zawierającą:

a) opis występujących wad fizycznych lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują,

b) wskazanie, czy Klient domaga się usunięcia wady, czy też wymiany towaru, czy też składa oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,

c) dane kontaktowe Klienta, w postaci adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz adresu e-mail, jeżeli Klient takowy posiada.
9.      Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży. W przypadku jego braku Lellek Shop rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w Lellek Shop.
10.      Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Lellek Shop przesyłki z reklamowanym towarem. Lellek Shop powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
11.     Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, Lellek Shop odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.

12. W przypadku uznania reklamacji Lellek Shop dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go w terminie 14 dni na adres Klienta oraz na koszt Lellek Shop.

13. Lellek Shop wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwie lub wymagać będą nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w terminie wskazanym w pkt. 13, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do:

a) żądania obniżenia ceny towaru,

b) żądania zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy,

c) wyboru innych zaproponowanych przez Lellek Shop towarów.

Po dokonaniu wyboru roszczenia oraz wskazaniu rachunku bankowego przez Klienta zostanie mu zwrócona cena albo jej odpowiednia część w terminie 14 dni od wskazania przez Klienta, z którego z roszczeń korzysta,

14. W przypadku nieuznania reklamacji Lellek Shop poinformuje o tym Klienta oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt Lellek Shop.
15.      Reklamacja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek:

a)  nieprawidłowego montażu i uruchomienia, jeżeli czynności te nie zostały wykonane przez Lellek Shop lub podmiot trzeci, za który Lellek Shop ponosi odpowiedzialność, albo Klienta, który nie postępował według instrukcji otrzymanej od Lellek Shop

b), w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów pojazdu.
16.      Reklamacja nie obowiązuje jeśli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

 

B) Warunki Gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Lellek Shop mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Lellek Shop nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować towar posiadający wady: 

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Lellek Shop może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Lellek Shop,

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Lellek Shop w związku z niezgodnością towaru z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień zawartych w dziale A) Warunki Reklamacji

3.  W przypadku skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych i reklamowania towaru za pośrednictwem Lellek Shop, Klient zobowiązany jest do:

a) wysłania wadliwego towaru na swój koszt; w przypadku uwzględnienia roszczeń zgłaszanych przez Klienta, poniesiony przez niego koszt wysyłki towaru do Lellek Shop zostanie Klientowi zwrócony. Sklep nie przyjmuje przesyłek, gdzie koszty przesyłki płatne są przez adresata przy odbiorze, tj. za pobraniem.

b) dołączenia do reklamowego towaru kserokopię dokumentu sprzedaży oraz oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta).

 

IX.              Uszkodzenia i braki w transporcie.


1.       W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. w szczególności zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. Kopię lub skan protokołu szkody Klient przesyła do Lellek Shop (shop@lellek.com.pl; ul. Opolska 2c, 45-960 Opole).
2.      O w/w sytuacji proszę powiadomić Lellek Shop za pomocą wiadomości e-mail pod adresem shop@lellek.com.pl lub telefonicznie +48 77 400 70 32 najpóźniej w ciągu 24 godzin, podając numer zamówienia w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
3.      W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu prosimy o kontakt z kurierem (DPD) celem spisania protokołu szkody. Kopię lub skan protokołu szkody Klient przesyła do Lellek Shop (shop@lellek.com.pl; ul. Opolska 2c, 45-960 Opole).
4.      W przypadku gdy doręczona przesyłka nie była kompletna prosimy o pilny kontakt ze Sklepem (najpóźniej w ciągu 24 godzin) za pomocą wiadomości e-mail pod adresem shop@lellek.com.pl lub telefonicznie +48 77 400 70 32.
5.      W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym i uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek płatnych za pobraniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzenia wartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa, w szczególności nie wyłącza uprawnienia do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową czy rękojmi. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

X.  Dane osobowe

1.       Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem danych osobowych jest Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu (45-960) przy ulicy Opolskiej 2c wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468176, NIP 9910374736, REGON 160105918.

2.      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem mailowym: iod@lellek.com.pl

3.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. są w następujących celach:

   a.      w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia w Lellek Shop przez Klienta,
   b.      w związku z rejestracją konta w Lellek Shop,
   c.      w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy,
   d.      dla potrzeb technicznych, statystycznych i referencyjnych,
   e.      badania satysfakcji klienta,

oraz jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu:

   f.        informowania o nowych produktach, usługach,
   g.      marketingu i promocji produktów i usług podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora Danych,
   h.      aktualizacji bazy danych,
   i.        realizacji wszelkich działań posprzedażowych

4.      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
5.      Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, a w przypadku wyrażenia zgody w celach określonych w pkt 3 f-i do czasu jej odwołania
6.      Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7.      Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8.      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

 

XI. Prawa autorskie

  1. Lellek Shop jest własnością administratora. Zawarte w Lellek Shop materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz 83 ze zm.)
  2. Lellek Shop wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Klienta.
  3. Lellek Shop, jak również jego poszczególne elementy, nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba, że administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt. 2.
  4. Przystępując do korzystania z Lellek Shop, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
  5. Wszystkie użyte w Lellek Shop znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

 

XII.              Postanowienia końcowe


1.      Lellek Shop nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 3 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

2. Lellek Shop ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3.      Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami poglądowymi producentów – mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
4.      Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu.
5.      Lellek Shop na żądanie Klienta udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
6.      Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
7.      Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
8.      Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
9.     Lellek Shop zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Klientowi, z zastrzeżeniem ust. 10.
10.     Lellek Shop zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Lellek Shop pod adresem http://shop.lellek.pl/regulamin lub http://shop.lellek.pl/regulaminnew oraz bezpośrednie poinformowanie Klienta drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
11.    Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej Lellek Shop.
12.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zgodnie z ust. 11 są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
13.   W przypadku określonym w ust. 9 Klient ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Lellek Shop (shop@lellek.com.pl). Zaniechanie poinformowania Lellek Shop oznacza, że Klient zaakceptował zmieniony Regulamin.
14.   Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.